پد بهداشتی روزانه دايلكس سايز متوسط

16,000 تومان

پروانه ساخت 39/11643
پروانه بهره برداری 958
پروانه بهره بردای صنایع 126/145652